Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Dommere: Indreberg, Matheson, Noer, Bergh, kst. dommer Lindsetmo

Høyesterett fastslo at tingrettens mandat for den sakkyndige i sak om bevissikring ikke senere fritt kan endres, men bare kan omgjøres med grunnlag i tvisteloven § 19-10. 

Tingretten hadde i sivil sak om bevissikring i datalagret materiale fastsatt mandat for den sakkyndiges gjennomgang. Etter noen tid oppstod tvist om rettsgrunnlaget for omgjøring av mandatet. Høyesterett understreket at tingrettens fastsettelse av et sakkyndig mandat er en saksstyrende avgjørelse. Omgjøring krever da hjemmel,
jf. tvisteloven § 19-4, jf. § 19-10. 

Kjennelsen avklarer spørsmålet om hjemmel for endring av den sakkyndiges mandat i saker om bevissikring etter tvisteloven kapittel 28. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen