Skattlegging av utenlandskregistrert verdipapirfond

Høyesteretts dom 11. september 2019, HR-2019-1726-A, (sak nr. 18-183750SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. 

Staten v/Skatteetaten (advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Storebrand International Private Equity V Limited (advokat Henning Harborg) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl)

Dommere: Endresen, Webster, Noer, Falch, Steinsvik

Høyesterett kom til at en utenlandskregistrert investeringsstruktur måtte anses som et «verdipapirfond» etter skatteloven. Fondet slapp da å betale skatt av gevinster oppstått ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende utenfor EØS. 

Høyesteretts flertall (tre dommere) la vekt på at det var gitt en definisjon av verdipapirfond i verdipapirfondloven. Denne måtte etter flertallets syn være avgjørende også for tolkningen av skattelovens regler om beskatning av verdipapirfond. Høyesteretts mindretall mente at skatteloven bare gjaldt fond som var gitt tillatelse av Finanstilsynet og som var regulert av verdipapirfondlovens regler. 

Saken har betydning for omfanget av skatteplikten for utenlandskregistrerte verdipapirfond som har inntekt fra salg av aksjer i selskap hjemmehørende i land utenfor EØS. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen