Søksmålsrett om gyldigheten av årsmøtevedtak i samvirkelag

Høyesteretts kjennelse 22. oktober 2019, HR-2019-1954-A, (sak nr. 18-194764SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. 

Karmøy Bygdeservice SA (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot John Søren Falnes (advokat Olav Fredrik Perland)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bull, Høgetveit Berg, Steinsvik

Samvirkeloven § 56 gir medlemmer, styremedlemmer og daglig leder, samt visse andre, rett til å reise søksmål om gyldigheten av årsmøtevedtak. Høyesterett kom til at lagmannsretten hadde tolket bestemmelsen riktig da den kom til at bestemmelsen ikke krever at den som anlegger sak, må ha en aktuell interesse i å få vedtaket prøvet. Dette innebærer et unntak fra de vanlige søksmålsbetingelsene i tvisteloven.

Saken gjaldt et varamedlem til styret som mente at han urettmessig ikke var blitt gjenvalgt til dette vervet fordi det fortsatt gjenstod ett år av hans tjenestetid. Etter at saken kom opp for retten, var det blitt holdt nytt årsmøte og nytt styrevalg. Samvirkelaget hevdet derfor at søksmålet måtte avvises fordi det nå gjaldt et fortidig forhold.

Samvirkeloven § 56 har sitt forbilde i aksjeloven § 5-22. Denne bestemmelsen er tradisjonelt forstått slik at den gir adgang til søksmål uten hensyn til om de vanlige søksmålsbetingelsene i tvisteloven er oppfylt. Høyesterett mente at samvirkeloven § 56 måtte tolkes på samme måte.

Kjennelsen gir veiledning om hvordan de særskilte søksmålsbestemmelsene i aksjeloven og samvirkeloven må forstås. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen