Tvangsadopsjon

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1272-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Dommere: Endresen, Noer, Bergsjø, Ringnes, Thyness

Høyesterett stadfestet en fylkesnemnds vedtak om å ta foreldreansvaret for et barn fra foreldrene og samtykke til at barnet skulle bli adoptert av dets fosterforeldre – såkalt tvangsadopsjon. 

Fylkesnemnda hadde truffet vedtak om å ta foreldreansvaret for en gutt, som nå er seks og et halvt år gammel, fra foreldrene og gitt samtykke til at gutten skulle bli adoptert av hans fosterforeldre. I sine første to år levde gutten dels sammen med foreldrene under vanskelige forhold og dels i beredskapshjem. De siste fire og et halvt årene har han bodd hos sine nåværende fosterforeldre under trygge og gode forhold.

Høyesterett var enig med tingretten og lagmannsretten i at det i denne saken var til barnets beste å bli adoptert av fosterforeldrene selv om det var i strid med de biologiske foreldrenes vilje. 

Dommen oppsummerer rettstilstanden vedrørende tvangsadopsjon og belyser avveiningen mellom de ulike hensyn som gjør seg gjeldende ved en konkret avgjørelse av hva som er til barnets beste i en slik sak. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen