Uførepensjon i Statens pensjonskasse - karens

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET9

A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Dommere: Endresen, Matheson, Bull, Kallerud, Thyness

Høyesterett kom under dissens 4‒1 til at en kvinne som ble diagnostisert med MS kort tid etter at hun var blitt medlem av Statens pensjonskasse, ikke hadde rett til uførepensjon fra pensjonskassen. 

Lov om Statens pensjonskasse har en såkalt karensregel om at den som blir ufør innen to år etter at vedkommende ble medlem av pensjonskassen, ikke har rett til uførepensjon dersom uførheten skyldes «en sykdom eller et lyte som medlemmet led av eller hadde symptomer på ved tiltredelsen, og som det må antas at han eller hun da kjente til».

Bestemmelsen har ikke betydning for hennes rett til uføretrygd fra Folketrygden, men uførepensjon fra Statens pensjonskasse ville ha gitt henne en høyere samlet ytelse. 

Den aktuelle personen hadde et par år før hun ble medlem av pensjonskassen, hatt en betennelse på synsnerven som kan være en forbigående sykdom, men som også kan være et symptom på begynnende MS. Hun var den gang ikke klar over sammenhengen med MS.

Høyesterett kom enstemmig til at det ikke var et vilkår at symptomet var aktivt akkurat ved tiltredelsen, men delte seg 4‒1 med hensyn til om det var tilstrekkelig at symptomet ble opplevd som en sykdom utover dagliglivets plager (flertallets syn), eller om symptomet måtte oppleves som tegn på en fremtidig sykdomstilstand utover den sykdommen hun den gang ble behandlet for. 

Avgjørelsen gir veiledning om forståelsen av karensregelen i Statens pensjonskasse. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen