Varemerkeinngrep på internett

Høyesteretts dom 28. november 2019, HR-2019-2213-A, (sak nr. 19-087366SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Video Communication Services AS (advokat Magnus Hauge Greaker) mot Appear TV AS (advokat Henrik Felix Reimers)

Dommere: Webster, Matheson, Bull, Arntzen, Steinsvik

Høyesterett kom til at bruken av et utenlandsk domenenavn som krenker norske varemerker, kan pålegges overført til innehaveren av varemerkene for å hindre fortsatte inngrep, jf. varemerkeloven § 59. Selv om domenenavn benyttes globalt, er ikke territorialprinsippet til hinder for å benytte de håndhevingstiltak som loven gir anvisning på. Det må imidlertid foretas en forholdsmessighetsvurdering etter bestemmelsens andre ledd der også tiltakets globale effekt inngår. Når varemerkeinngrepet nettopp består i bruken av domenenavnet, vil overføring av domenenavnet kunne fremstå som et hensiktsmessig tiltak.

Anken over lagmannsrettens dom ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen