Veifraktloven eller sjøloven ved kombinert transport

Høyesteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.
I.
Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland)

II.
Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Dommere: Indreberg, Webster, Falch, Bergh, Lindsetmo

Et oppdrag om å frakte gods fra Norge til England krevde dels veitransport i begge land og dels sjøtransport mellom landene. Godset ble totalskadet under sjøreisen, og vareeieren krevde erstatning av transportøren.

Spørsmålet var om ansvarsreglene i vegfraktloven eller i sjøloven får anvendelse. 

Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at sjølovens regler her skal anvendes. 

Riktignok kommer vegfraktloven i utgangspunktet til anvendelse, fordi transportoppdraget – bedømt som helhet – fremsto som godsbefordring på vei. Men Høyesterett kom til at unntaksregelen i vegfraktloven § 4 andre ledd leder til at sjøloven likevel er riktig lov her.

Den konkrete skaden skyldtes ikke veifraktføreren, men en hendelse som bare kunne inntreffe under og på grunn av sjøtransporten. 

Dommen gir veiledning om hvilken lov som skal anvendes ved kombinerte transporter. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen