Verkeområdet for læra om avgrensing av tariffrettslege etteroppgjerskrav

Høgsteretts dom 15. oktober 2019, HR-2019-1914-A, (sak nr. 19-47743SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Audnedal kommune, KS (partshjelpar) (advokat Øyvind Gjelstad) mot A (advokat Børge Benum), Fagforbundet (partshjelpar) (advokat Kjetil Edvardsen)

Dommarar: Øie, Indreberg, Normann, Høgetveit Berg, Thyness

Saka gjaldt krav mot arbeidsgjevar om etterbetaling av løn og feriepengar og etterinnmelding i tenestepensjonsordning. Krava er frå ein avlastar som fyrst etter dommen i HR-2016-1366-A vart rekna som arbeidstakar og ikkje oppdragstakar. Spørsmålet var kor langt attende i tid krava kunne gjerast gjeldande; om den delen av kravet som vart opparbeidd før kravet vart sett fram, hadde falle bort etter læra om avgrensing av tariffrettslege etteroppgjerskrav.

Høgsterett la til grunn at læra om avgrensing av etteroppgjerskrav er tufta på tariffpartanes frie rådvelde over tariffavtala. Denne fører med seg ei gjensidig lojalitetsplikt som krev ei markering av det tariffrettslege standpunktet ved tolkingstvistar. Høgsterett kom til at læra ikkje kan nyttast når etteroppgjerskrav som er fremja for dei vanlege domstolane, ikkje botnar i ein tvist om forståinga av ei tariffavtale, men i eit lovtolkingsspørsmål.

Les heile avgjerda

Til toppen