Delvis fullbyrding av fengselsstraff etter brudd på vilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-677-A, (sak nr. 19-010822STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås)

Dommere: Indreberg, Matheson, Ringnes, Bergh, Lindsetmo 

Høyesterett kom til at domfelte etter brudd på et slikt særvilkår skulle sone 8 måneder av fengselsstraffen på 18 måneder. Hvor stor del som skulle fullbyrdes ble avgjort etter et helhetlig skjønn.

Høyesterett fant det naturlig å ta utgangspunkt i hvor stor forholdsmessig del av den forutsatte gjennomføringstiden etter oppstart av programmet domfelte faktiske hadde gjennomført. Dette utgangspunktet ble korrigert for hvorledes domfelte hadde forholdt seg til programmet under gjennomføringen. 

Avgjørelsen har betydning for fastsettelsen av hvor stor del av en betinget fengselsstraff som må fullbyrdes etter brudd på vilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll

Les hele avgjørelsen her

Til toppen