Domfellelse for sovevoldtekt i militærforlegning

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1923-A, (sak nr. 19-58563STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Matningsdal, Møse, Normann, Arntzen, Thyness

I sak om sovevoldtekt etter straffeloven § 292 bokstav a, jf. § 291 bokstav b, var det funnet meget få sædceller fra siktede dypt i fornærmedes skjede. Siktede gjorde gjeldende at sæden måtte ha kommet inn i skjeden ved fingring. Under telefonavhør for lagmannsretten uttalte to sakkyndige vitner seg dels om hvor lenge sædrester kan påvises i skjeden etter avlevering, dels om muligheten for at sæd kan forflytte seg inn i skjeden fra utsiden av en kvinnes kjønnsorgan. Siktede ble idømt fire års fengsel for sovevoldtekt.

Etter Høyesteretts syn forelå det ingen saksbehandlingsfeil etter straffeprosessloven § 109 a om at fjernavhør ikke bør finne sted hvis vitneforklaringen «kan være særlig viktig» eller hvor andre forhold «gjør det betenkelig». Etter omstendighetene førte det heller ikke til opphevelse at fjernavhøret var foretatt som telefonavhør uten bildeavhør.

Den ene sakkyndige hadde sendt en oppdatert skriftlig erklæring til Den rettsmedisinske kommisjon lenge etter sin muntlige forklaring for lagmannsretten. Siden hennes forklaring ikke avvek fra eller på vesentlige punkter utfylte hennes tidligere skriftlige erklæring til kommisjonen, forelå det ingen saksbehandlingsfeil etter straffeprosessloven § 147 annet ledd.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen