Fellesstraff ved narkotikalovbrudd

Høyesteretts dom 18. september 2019, HR-2019-1757-A, (sak nr. 19-75880STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Dommere: Endresen, Matheson, Falch, Østensen Berglund, Steinsvik

Domfelte hadde begått nye narkotikalovbrudd i prøvetiden for en tidligere betinget dom på fengselsstraff. Vilkåret var at han gjennomførte narkotikaprogram med domstolskontroll.

Det skulle da fastsettes fellesstraff for alle lovbruddene, jf. straffeloven § 37 tredje ledd. Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i tre og et halvt år. Domfelte ble godskrevet for delvis gjennomføring av narkotikaprogrammet. Fellesstraffen ble satt lavere enn hva en summering av straffen for de nye lovbruddene og reststraffen i den tidligere dommen skulle tilsi.

Dommen gir veiledning for hvordan fellesstraff skal utmåles i tilfeller hvor vilkårene i en tidligere betinget dom er brutt, og hvor ett av vilkårene er at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen