Habilitet for meddommer i straffesak

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1245-A, (sak nr. 19-053595STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jens Olav Sæther)

Dommere: Endresen, Matheson, Bull, Kallerud, Høgetveit Berg

I en straffesak om voldtekt ble det ikke opplyst om at den ene meddommeren var nestleder i styret i et krisesenter. Spørsmålet var om dette vervet gjorde meddommeren inhabil til å dømme i saken. 

Høyesterett kom enstemmig til at dette ikke var en inhabilitetsgrunn. Høyesterett pekte særlig på forskjellen fra avgjørelsen i Rt-2006-1345. 

Saken gir rettledning i spørsmålet om habilitet som følger av styreverv i offentlige organ.

Les hele avgjørelsen her

Til toppen