Straffansvar for formuesforringelse før konkurs

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Dommere: Øie, Møse, Ringnes, Bergh, Høgetveit Berg

Tre personer med ulike roller i insolvente selskaper som senere ble slått konkurs, hadde overført produksjonstegninger benyttet i virksomheten til et at annet selskap. De ble i lagmannsretten domfelt for grov formuesforringelse. Anker til Høyesterett over lovanvendelsen førte ikke frem. 

Det som var overført, var kopier av tegningene. Originalene var i behold, men hadde som følge av overføringen redusert verdi.  Høyesterett kom til at straffebestemmelsen i straffeloven 1902 § 283 første ledd bokstav b, som svarer til straffeloven 2005 § 404, også rammer verdiforringelse. 

Lagmannsretten hadde ikke tatt stilling til om produksjonstegningene var eid av de insolvente selskaper eller av et datterselskap. Dette var ingen feil. Det var tilstrekkelig for domfellelse at overføringen av produksjonstegningene, dersom datterselskapet var eier, var egnet til å redusere verdien av morselskapets aksjer i datterselskapet. 

Avgjørelsen bidrar til å avklare innholdet i straffelovens regler om formuesforringelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen