Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1643-A, (sak nr. 19-45735STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

I. 
A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad)

II.
Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Steinsvik

En 46 år gammel kvinne som i om lag 30 år hadde misbrukt narkotika ble idømt en helt betinget dom på vilkår av at hun i prøvetiden på fem år gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll. Hun ble blant annet domfelt for å ha hatt befatning med en meget betydelig mengde narkotika – mottak av nær 10 kilo metamfetamin. 

Etter å ha gjennomgått lovforarbeidene, rettspraksis og forskriftsbestemmelsene kom Høyesterett til at det er rom for en viss utvidelse av anvendelsesområdet for narkotikaprogram med domstolskontroll. Den domfelte var i kjerneområdet for den gruppen lovbrytere som lovgiveren ønsker at skal komme inn under ordningen. Hun hadde etter siste lovbrudd hatt en helt usedvanlig positiv utvikling over en periode på nær tre år. Blant annet hadde hun vært rusfri i en relativt lang periode og hadde etablert seg på en ny hjemplass utenfor det tidligere rusmiljøet hvor hun for første gang hadde kommet i fast arbeid. Ut fra den solide dokumentasjonen som var lagt frem, var Høyesterett ikke i tvil om at en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram var det som ga klart størst sannsynlighet for at domfelte ikke ville falle tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet. 

Dommen avklarer anvendelsesområdet for narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen