Inndragning av bruksrett til domenenavn

Høyesteretts dom 17. september 2019 dom, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Dommere: Indreberg, Ringnes, Arntzen, Høgetveit Berg, Thyness

Lagmannsretten hadde avsagt dom for at bruksretten til domenenavnet popcorn-time.no skulle inndras til fordel for statskassen, jf. straffeloven § 69 jf. § 75. Høyesterett forkastet anken fra den registrerte innehaveren av bruksretten – Imcasreg8. 

Popcorn-time.no er et nettsted som inneholdt lenker til andre nettsteder hvor programmet Popcorn Time kunne lastes ned, samt nedlastingsinstruksjoner og annen informasjon. Popcorn Time og varianter av det brukes i stort omfang til fildeling av filmer og TV-serier som ulovlig er lagt ut på internett, og som påfører rettighetshaverne betydelige tap. Høyesterett kom til at informasjonen på popcorn-time.no rammes av straffebestemmelsen mot medvirkning til krenkelse av opphavsrett. En anførsel om at inndragningen ville være en krenkelse av ytringsfriheten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10, førte ikke frem. 

Inndragningsforelegget var gjort gjeldende mot den registrerte innehaveren av bruksretten i kraft av å være besitter av en rett som reelt tilhører lovovertrederen, jf. straffeloven § 74. Høyesterett kom til at det hverken etter straffeloven eller etter EMK artikkel 7 er et vilkår for inndragning at besitteren har utvist subjektiv skyld. 

Dommen gir veiledning for vurderingen av når det foreligger strafferettslig medvirkning til opphavsrettsinngrep, samt forholdet til ytringsfriheten i slike tilfeller. Dommen avklarer videre vilkårene for inndragning av ting når saken reises mot besitteren.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen