Trusler mot stortingsrepresentant

Høyesteretts dom 17. oktober 2019, HR-2019-1922-A, (sak nr. 19-70106STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

I.
A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Fredrik G. Ranke)

II.
A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot B (advokat Halvard Helle)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud, Ringnes, Steinsvik

Domfelte var i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og tre måneder for trusler fremsatt mot en stortingsrepresentant i en videotale på YouTube. Truslene var rettet mot stortingsrepresentanten som sådan og innebar derfor også et angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Anken fra domfelte knyttet til lagmannsrettens forståelse av innholdet i videotalen førte ikke frem. Høyesterett, som tolket utsagnene som del av rettsanvendelsen, kom til at videotalen inneholdt alvorlige trusler om straffbare forhold, herunder trusler om dødsstraff. Verken den religiøse konteksten, eller domfeltes ytrings- og religionsfrihet kunne lede til straffrihet.

Høyesterett var enig med aktor i at riktig straff var fengsel henimot tre år, men satte likevel straffen til fengsel i to år og seks måneder, som var i samsvar med aktors påstand.

Dommen gir veiledning for anvendelsen av straffeloven § 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og § 263 om trusler, samt for straffutmålingen i slike saker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen