Straffbar publisering av opplysningar om eige barn på Facebook; krenking av privatlivets fred

Høgsteretts dom 5. november 2019, HR-2019-2038-A, (sak nr. 19-74591STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Dommarar: Indreberg, Noer, Bergsjø, Høgetveit Berg, Thyness

Ei mor hadde publisert sensitive opplysningar om si eiga dotter på Facebook – mellom anna bilete, videoklypp og dokument som viste dottera sin sårbare situasjon. Dette vart gjort som ledd i ein kamp for å få attende omsorga for dottera.

Høgsterett kom til at meldingane krenkte straffelova § 267 om privatlivets fred, og at ytringsfridomen i dette tilfellet måtte vike for personvernet. Korkje dottera eller mora kunne samtykkje til offentleggjeringa slik at denne ikkje vart rettsstridig.

Dommen har tyding for grensa mellom privatlivets fred og ytringsfridomen.

Les heile avgjerda

Til toppen