Straffansvar for passiv medvirkning til mishandling av barn

Høyesteretts dom 27. november 2019, HR-2019-2205-A, (sak nr. 19-113080STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Unni Sandøy)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Kallerud, Arntzen

Høyesterett kom enstemmig til at en stefar var strafferettslig ansvarlig som medvirker til ektefellens mishandling av tre barn.

Domfeltes ektefelle mishandlet sine tre barn over en periode på flere måneder etter at de kom til Norge for familiegjenforening. Domfelte gjorde noen forsøk på å stanse mishandlingen, men ikke tilstrekkelig til å hindre at den fortsatte.

Høyesteretts flertall – tre dommere – fastsatte straffen til fengsel i tre år. To dommere kom til at riktig straff burde være fengsel i to år.

Dommen avgrenser og presiserer det strafferettslige ansvaret for passiv medvirkning ved mishandling av barn. Den fastlegger også straffenivået for denne type handlinger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen