Straffansvar for oppbevaring av eksplosiver mv.

Høyesteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2297-A, (sak nr. 19-104967STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause)

Dommere: Møse, Normann, Arntzen, Thyness, Sverdrup

Saken gjaldt langvarig oppbevaring av eksplosiver, utgangsstoffer for eksplosiver og andre kjemikalier.

Høyesterett kom til at tiltaltes forhold var tilstrekkelig alvorlig til at forholdet falt inn under straffeloven § 190 annet ledd og ikke bare under straffebestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven, som anvendes på mindre overtredelser. Forholdet ble imidlertid ikke rammet av straffeloven § 191, som kommer til anvendelse på de mest alvorlige tilfellene av ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver.

Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 30 dager.

Saken presiserer grensedragningen mellom de ulike straffebestemmelsene som gjelder for brudd på regelverket om våpen, eksplosiver mv. og gir veiledning om straffutmålingen på dette området.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen