Motarbeiding av aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 18. desember 2019, HR-2019-2384-A, (sak nr. 19-072385STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Anders Morten Brosveet)

Dommere: Indreberg, Normann, Kallerud, Arntzen, Sverdrup

Saken gjelder rekkevidden av straffeloven § 157 om motarbeiding av rettsvesenet. Spørsmålet er om det kan være rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet å tilby fornærmede økonomiske fordeler, og om bestemmelsen er overtrådt selv om tilbudet ikke er ledsaget av et uttrykkelig krav om at fornærmede trekker anmeldelsen tilbake.

For å få fornærmede til å trekke en anmeldelse av sin far for seksuelle overgrep i nærmere fem år da hun var barn, skulle hun tilbys en leilighet som faren skulle dekke de løpende kostnadene for. Fornærmede skulle dessuten foreholdes hvilke skadevirkninger en straffesak ville få for familien.

Høyesterett fant at begrepet «rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet» også kunne omfatte «positive» påvirkningshandlinger som isolert sett ville tilføre fornærmede et gode. Straffbarheten vil være avhengig av om den «positive» handlingen eventuelt i kombinasjon med andre virkemidler etter omstendighetene er rettsstridig. Ved denne vurderingen vil blant annet momenter som aktørens rolle i rettsvesenet, styrkeforholdet mellom partene, aktørens alder og sårbarhet, hovedsakens alvor samt påvirkningshandlingens karakter og omfang kunne spille inn.

Lagmannsrettens frifinnende dom ble opphevet fordi det uriktig ble lagt til grunn at tiltalte måtte ha utøvd «press» ved å uttrykkelig formidle at fornærmede måtte trekke anmeldelsen for å få leiligheten.

Avgjørelsen bidrar til avklaring av vilkåret «rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet».

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen