Spørsmål om fradrag i straffen for opphold i barnevernsinstitusjon

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2390-A, (sak nr. 19-153038STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Jens Johannes Andenæs)

Dommere: Øie, Webster, Noer, Bergh, Steinsvik

Domfelte, som var 16 ½ år på handlingstiden, ble dømt til samfunnsstraff i 360 timer for medvirkning til to ran. I tiden etter de straffbare forholdene var domfelte plassert i barnevernsinstitusjon i syv og en halv måned med hjemmel i barnevernloven § 4-24. Fylkesnemndas vedtak om tvangsplassering var begrunnet i at domfelte over tid hadde vist alvorlige atferdsvansker. De straffbare forholdene i saken inngikk som en del av begrunnelsen for dette.

Høyesterett kom til at oppholdet i barnevernsinstitusjon ikke innebar frihetsberøvelse i anledning av straffesaken. Vilkårene for varetektsfradrag i straffeloven § 83 var derfor ikke oppfylt. Institusjonsoppholdet ble imidlertid vektlagt ved den konkrete straffutmålingen og ledet til et skjønnsmessig fradrag på fire måneder i den subsidiære fengselsstraffen.

Dommen avklarer vilkårene for varetektsfradrag i straffeloven § 83.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen