Overprøving av forvaltningsvedtak i straffesak

Høyesteretts dom 19. desember 2019, HR-2019-2400-A, (sak nr. 19-155186STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud. Bergsjø, Høgetveit Berg

Saken gjelder straff for brudd på innreiseforbud etter utvisning og reiser særlig spørsmål om domstolenes prøving i straffesaker av et forvaltningsvedtak om innreiseforbud.

Dommen avklarer at når domstolene skal prøve gyldigheten av et forvaltningsvedtak prejudisielt i en straffesak, skal prøvingen i hovedsak skje etter de samme prinsipper som ved prøvingen i en sivil sak. Dommen gir også veiledning for den nedre terskelen for utvisning av EØS-borgere uten varig oppholdsrett i Norge.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen