Straffutmåling for grove trusler

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Dommere: Indreberg, Noer, Kallerud, Bergh og kst. dommer Lindsetmo

Høyesterett forkastet anken fra en far som ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grove trusler mot sin sønn og datter. Familien kom opprinnelig fra Syria i 2014, og barnas mor var død. Under oppholdet i Norge oppstod et alvorlig motsetningsforhold mellom far og barna på grunn av de krav han stilte til barnas oppførsel.

Disse kravene var forankret i tiltaltes religiøse og kulturelle bakgrunn, herunder oppfatninger omkring familiens ære. Han hadde i mai 2016 fremsatt gjentatte drapstrusler mot begge barna, herunder truet han med å drepe sønnen dersom han ikke tok livet av sin søster. Datteren var 16 år og sønnen 19 år da truslene ble fremsatt.

Barna oppfattet drapstruslene som reelle, og særlig datteren har blitt utsatt for store psykiske belastninger som følge av truslene. Domfelte ble dømt til å betale oppreisningserstatning med 80000 kroner til datteren og 60000 kroner til sønnen. 

Saken har betydning for straffutmålingen ved grove trusler. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen