Uaktsom kjøring i alpinbakke

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Dommere: Indreberg, Normann, Falch, Berglund, Lindsetmo

Høyesterett forkastet anken fra en gutt som var dømt til betinget fengsel i 18 dager for uaktsomt å ha kjørt på og skadet en jente i alpinbakken. Også anken over idømt oppreisningserstatning ble forkastet. 

Under et skolearrangement i Gautefall skisenter kjørte en 17 ½ år gammel gutt på en 10 år gammel jente. Hun ble alvorlig skadet og vil få varig mén. Ulykken skjedde fordi gutten kjørte i svært høy hastighet over en uoversiktlig hengkant, og derfor ikke klarte å svinge unna jenta som befant seg i henget. Høyesterett la til grunn at en alpinist må kjøre kontrollert og tilpasse kjøringen til forholdene slik at alpinisten ikke utsetter noen for unødig risiko. Ikke all uhensiktsmessig kjøring eller kjøring i høy fart vil være uforsvarlig, men i dette tilfellet innebar høy fart og manglende sikt at kjøringen var strafferettslig uaktsom, jf. straffeloven § 23. Lagmannsrettens flertall hadde derfor korrekt domfelt gutten for uaktsomt å ha påført jenta betydelig skade, jf. straffeloven § 280. Videre hadde lagmannsrettens flertall korrekt lagt til grunn at det forelå grov uaktsomhet i skadeserstatningsloven § 3-5s forstand, slik at vilkårene for å tilkjenne oppreisning etter denne bestemmelsen, sammenholdt med § 1-1, var oppfylt. 

Dommen gir generell veiledning for aktsomhetsnormen ved skikjøring, både i strafferettslig og erstatningsrettslig sammenheng.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen