Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Dommere: Webster, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg, Lindsetmo

Økokrim etterforsker en sak om mulig databedrageri i form av manipulasjon av antall avspillinger på Tidals strømmetjeneste. Det er tale om såkalt tredjemannsransaking – Tidal er ikke siktet eller mistenkt.

Det Økokrim ønsker tilgang til gjennom ransakingen er materiale som antas å kunne kaste lys over det mulige databedrageriet. 

Datamaterialet ransakingen gjelder er lagret på servere i utlandet. Spørsmålet i saken er om norske myndigheter dermed manglet jurisdiksjon slik at ransaking av den grunn var avskåret. 

Høyesterett slo fast at det etter intern norsk rett er hjemmel for å foreta en slik ransaking av Tidals datasystem som Økokrim ønsker. Heller ingen folkerettslig traktat eller sedvane sperrer for dette. 

Høyesterett kom også til at ransaking i et tilfelle som dette ikke ville innebære noen krenkelse av andre staters eksklusive rett til å bruke tvang på eget territorium. Her la Høyesterett blant annet vekt på følgende momenter: 

•             Beslutningen om ransaking og pålegg om å gi tilgang til datasystem settes i verk på norsk territorium; i Tidals kontorlokaler i Oslo. 

•             Norske domstoler treffer beslutningen, med ivaretakelse av alminnelige rettssikkerhetsgarantier. 

•             Materialet gjøres tilgjengelig gjennom bruk av tvangsmidler overfor et norsk selskap med kontor i Norge. 

•             Ransakingen vil bare gi tilgang til materiale som selskapet selv har lagret og selv fritt kan hente tilbake fra det utenlandske lagringsstedet. 

•             Materialet er i behold på den utenlandske serveren, og det gjøres ingen endringer i det lagrede materialet. 

Avgjørelsen klargjør adgangen til å foreta ransaking av datamateriale lagret "i skyen".

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen