Tolkning av eksportkontrollovens straffebestemmelse om uriktige opplysninger

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-900-A, (sak nr. 19-007393STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bjørn Stordrange) mot Påtalelmyndigheten (førstestatsadvokat Trude Stanghelle)

Dommere: Øie, Endresen, Noer, Arntzen, Berglund

En ansatt i Forsvarets logistikkorganisasjon hadde vært ansvarlig saksbehandler ved avhending av sju fartøyer til et engelsk selskap. Fartøyene ble demilitarisert i forbindelse med salget og falt da ikke inn under Utenriksdepartementets lister over lisenspliktige varer. Også demilitariserte fartøy er imidlertid lisenspliktige ved utførsel til militær bruk til områder hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er borgerkrig. Etter avtale med departementet innhentet saksbehandleren en såkalt sluttbrukererklæring fra den engelske kjøperen om at det var dette selskapet som også var sluttbruker. Da han før utførselen ble klar over at et nigeriansk selskap var den reelle kjøper og sluttbruker av fartøyene, unnlot han å gjøre Utenriksdepartementet oppmerksom på dette. 

Høyesterett fant at unnlatelsen av å korrigere de tidligere formidlede sluttbrukeropplysningene faller inn under straffebestemmelsen i eksportkontrolloven § 5 første ledd nr. 3, som rammer den som gir uriktige opplysninger til offentlig myndighet i anledning utførsel eller søknad om tillatelse til utførsel. 

Les avgjørelsen i sin helhet   

Til toppen