Mishandling i nære relasjoner – mangelfulle domsgrunner

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1787-A, (sak nr. 19-74677STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Noer, Falch, Thyness

Høyesterett opphevet dommen mot en mann som var domfelt for mishandling av sin ektefelle over en periode på omlag 11 måneder. 

Det straffbare forholdet besto av én moderat voldshandling, og i tillegg psykisk trakasserende oppførsel. Forholdet lå i nedre sjikt av det straffbare etter mishandlingsbestemmelsen i straffeloven. Lagmannsrettens domsgrunner etterlot tvil om mannens handlingsmønster var tilstrekkelig alvorlig til at han kunne dømmes. 

Saken gir veiledning for hvor den nedre grensen for straffbar mishandling går i straffesaker. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen