Mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Dommere: Webster, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg, Lindsetmo

Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom, hvor tiltalte var domfelt for mishandling av sin ektefelle. Høyesteretts begrunnelse var at handlingene ikke kvalifiserer til mishandling, jf. straffeloven 1902 § 219, nå straffeloven 2005 § 282.

Tiltalte hadde i en periode på fire måneder vedvarende krenket sin thailandske ektefelle på flere måter, hovedsakelig i form av nedverdigende og dominerende oppførsel som inkluderte trusler som i seg selv ikke var straffbare. Det var også ett tilfelle av fysisk vold.

To dommere dissenterte og kom til at forholdet kvalifiserte til straffbar mishandling.

Dommen gir veiledning om den nedre grensen for straffbar mishandling i nære relasjoner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen