Nye lovbrudd mellom hovedforhandling og dom

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Dommere: Endresen, Matheson, Noer, Bergh, Høgetveit Berg 

Saken gjaldt straffutmåling for kjøring uten førerkort i et tilfelle der kjøringen skjedde etter en hovedforhandling i tingretten, men før dom, i en sak om tilsvarende lovbrudd. 

Hovedspørsmålet i saken var knyttet til straffeloven § 82 – om denne regelen kom til anvendelse når det nye lovbruddet fant sted mellom hovedforhandling og dom i tidligere sak. 

Høyesterett bevarte dette spørsmålet bekreftende. 

Saken bidrar til å klargjøre virkeområdet til straffeloven § 82. 

Les hele avgjørelsen

Til toppen