Opphevelse av dom fordi siktede skulle vært innkalt

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1267-A, (sak nr. 19-029012STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik)

Dommere: Endresen,  Indreberg, Matheson, Bull, Høgetveit Berg 

Lagmannsrettens dom i straffesak ble opphevet fordi siktede skulle vært innkalt. 

En mann ble i tingretten dømt for flere tilfeller av motarbeiding av rettsvesenet. Straffen var fengsel i ett år, hvorav seks måneder var betinget. Påtalemyndigheten anket og la ned påstand om at straffen skulle være fullt ut ubetinget. 

Tiltalte møtte ikke til ankeforhandlingen. Lagmannsretten fremmet likevel saken da den fant at siktedes nærvær var overflødig, jf. straffeprosessloven § 336 tredje ledd, jf. § 334 første ledd annet punktum. Straffen ble endret slik at ingen del ble gjort betinget. 

Høyesterett opphevet dommen. Det følger av lovforarbeidene at siktede i et tilfelle som dette skal innkalles til ankeforhandlingen. Påtalemyndighetens anførsel om at det likevel var riktig å fremme saken fordi siktede hadde unnveket forkynning av innkallingen, førte ikke fram. 

Dommen får betydning for forståelse av straffeprosessloven § 334 om innkalling i ankesaker. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen