Rettens plikt til å sørge for at straffesaker blir fullstendig opplyst

Høyesteretts dom 24. oktober 2019, HR-2019-1967-A, (sak nr. 19-61667STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Indreberg, Møse, Webster, Thyness, Steinsvik

Tiltalen gjaldt voldtekt av en kvinne som ikke kunne motsette seg handlingen fordi hun sov. Tiltalte ble domfelt i tingretten, men frifunnet under dissens i lagmannsretten. Flertallet i lagmannsretten viste i begrunnelsen for frifinnelsen til at det ikke var ført sakkyndig vitne som kunne ha forklart seg nærmere om blant annet hvilke slutninger som kunne trekkes fra DNA-bevis.

Høyesterett kom til at lagmannsretten skulle ha besluttet å innhente ytterligere sakkyndigbevis da det etter avsluttet ankeforhandling ble klart at slik bevisføring kunne bli avgjørende for sakens utfall. Dette var en saksbehandlingsfeil. Muligheten for at feilen kunne ha virket inn på sakens utfall, var så vidt nærliggende at lagmannsrettens dom ble opphevet.

Saken belyser hva som ligger i rettens plikt å sørge for at en straffesak blir fullstendig opplyst.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen