Samfunnsstraff ved grovt underslag

Høyesteretts dom 18. oktober 2019, HR-2019-1935-A, (sak nr. 19-78213STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Dommere: Øie, Indreberg, Normann, Høgetveit Berg, Thyness

Domfelte hadde tilegnet seg arbeidsgivers inntekter fra utleie av fast eiendom ved å endre kontonummer for kundens betaling til sin egen private konto. Både tingretten og lagmannsretten idømte samfunnsstraff i 240 timer, subsidiært fengsel i syv måneder. Spørsmålet for Høyesterett var om samfunnsstraff kunne anvendes.

Det straffbare forhold hadde sitt utspring i domfeltes økonomiske problemer etter å ha tapt penger på pengespill over internett. Det underslåtte beløpet var på 620 000 kroner og ble underslått over en periode på seks måneder. Domfelte hadde tilstått, betalt tilbake det underslåtte beløpet, fått kontroll over sin spillelidelse og gjort en rekke konkrete endringer i livet for å unngå å bli fristet til å spille. Høyesterett kom til at disse omstendighetene i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig til å idømme samfunnsstraff, men at fengselsstraffens lengde burde settes til seks måneder.

Avgjørelsen har betydning for anvendelse av samfunnsstraff ved grovt underslag.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen