Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 26. september 2019, HR-2019-1780-A, (sak nr. 19-67137STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Lindquister)

Dommere: Endresen, Matheson, Bergsjø, Falch, Østensen Berglund

En 22-årig kvinne ble dømt til 75 timer samfunnsstraff etter å ha slått en venninne i hodet med en brennevinsflaske under en krangel på en privatfest. 

To venninner barket sammen etter at den ene på grunn av irritasjon dyttet den andre så kraftig at hun falt. Slagsmålet som fulgte, endte med at tiltalte slo med brennevinsflasken. Skaden som fornærmede ble påført, lå i det nedre anvendelsesområdet for straffeloven § 273. Høyesterett tok på grunn av fornærmedes provokasjon utgangspunkt i en straff av fengsel i 90 dager for kroppskrenkelsen. 

Tiltalte var tidligere ustraffet. Hun var blitt diagnostisert for en ‘borderline personlighetsforstyrrelse’ og hadde forut for hendelsen søkt hjelp for sinnemestring og følelsesregulering. Hun var i fast arbeid, fast forhold og selvhjulpen både sosialt og økonomisk. Dette hjalp henne til å kontrollere symptomtrykket. Straffen ble, særlig på grunn av den skjøre livssituasjonen, satt til samfunnsstraff i 75 timer, subsidiært
75 dagers fengsel. Det ble ved fastsettelsen av den subsidiære fengselsstraffen tatt hensyn til at hennes personlige forhold også ville fått betydning ved eventuell utmåling av en ubetinget fengselsstraff. 

Avgjørelsen har betydning for avveiningen av om det foreligger omstendigheter som ligger markant over de hensyn som ellers begrunner idømmelse av fengselsstraff ved voldsforbrytelser. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen