Samordning av straffedommer

Høyesteretts kjennelse 28. juni 2019, HR-2019-1261-A, (sak nr. 19-035777STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Dommere: Erik Møse, Bergljot Webster, Wenche Elizabeth Arntzen, Espen Bergh, Cecilie Østensen Berglund

En norsk statsborger var idømt 14 års fengsel i Norge for grov narkotikakriminalitet. Etter tingrettens dom begikk han på ny alvorlige narkotikalovbrudd i Sverige, som han der ble idømt 10 års fengsel for. Begge dommene skal sones i Norge. Domfeltes begjæring om samordning av dommene etter analogi fra straffeprosessloven § 49 ble avvist. Begjæringen var rettet mot den første straffedommen, og det forelå ikke et etterskuddstilfelle etter straffeloven § 82. Å åpne for en revurdering av den samlede straffen i dette tilfellet, ville stride mot forutsetningene for lov om fullbyrdelse av nordiske dommer, og mot prinsippet om rettskraft.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen