Spørsmål om lukkede dører under ankeforhandlinger i Høyesterett

Høyesteretts kjennelse og beslutning 20. mars 2019, HR-2019-568-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Dommere: Matningsdal, Bull, Bergsjø, Falch, Berglund

Den ankende part begjærte lukkede dører i en sak om forståelsen av vilkårene for soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459. Begjæringen var begrunnet i at det ville bli gitt opplysninger om den ankende parts helse. Høyesterett la til grunn at offentlige rettsmøter er et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie, og at det må vises sterk tilbakeholdenhet med å lukke dørene. Under behandlingen av de generelle begrepene i straffeprosessloven § 459, ville det ikke være nødvendig å komme inn på den ankende parts helsetilstand, og det var derfor ikke grunnlag for å lukke dørene under forhandlingene i sin helhet. Høyesterett la til grunn at domstolloven § 125 første ledd bokstav b om hensynet til privatlivets fred tilsa at dørene ble lukket under lengre redegjørelser for den ankende parts helse. Ved kortere henvisninger til dokumentene var det imidlertid tilstrekkelig at prosessfullmektigen pekte på de aktuelle avsnittene uten å lese det opp i retten. Det var derfor ikke nødvendig å lukke dørene under disse delene av forhandlingene. Under henvisning til domstolloven § 127 ble to personer gitt anledning til å følge forhandlingene i sin helhet.

Avgjørelsen gir veiledning om hvordan hensynet til offentlighet skal balanseres mot hensynet til privatlivets fred.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen