Straff for befatning med heroin

Høyesteretts dom 27. november 2019, HR-2019-2203-A, (sak nr. 19-102078STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer, Kallerud, Arntzen

En mann ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for befatning med til sammen 136 gram heroin.

Hovedspørsmålet i saken var om straffen måtte reduseres som følge av at vanlig heroin i dag har en generelt lavere styrkegrad enn tidligere. Høyesteretts praksis om straffutmålingen i heroinsaker er fra en periode hvor vanlig styrkegrad for stoffet lå mellom 30 og 40 prosent. Vanlig styrkegrad i dag er imidlertid rundt 16–17 prosent. Høyesterett kom til at dette måtte føre til en nedjustering av straffen med 10 prosent i saken her.

Dommen gir retningslinjer for straffutmålingen for befatning med heroin.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen