Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom.

I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg)
II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Dommere: Indreberg, Normann, Bergsjø, Falch, Lindsetmo

En far ble dømt til fengsel i 12 år for å ha drept sin 10 uker gamle sønn ved filleristing. Faren hadde også filleristet barnet en gang forut for den dødelige ristingen. Det ble ved straffutmålingen gjort fradrag med ett år for lang saksbehandlingstid. 

Anken over lovanvendelsen og saksbehandlingen førte ikke frem. 

En dommer dissenterte og mente straffen burde settes til fengsel i 13 år på grunn av forholdets alvor. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av skyldformen dolus eventualis og straffutmålingen ved domfellelse for drap ved filleristing av spedbarn. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen