Straff for seksuallovbrudd

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Dommere: Matningsdal, Bull, Bergsjø, Falch, Berglund

En 32 år gammel mann fikk en straff på fengsel i seks år og seks måneder for forskjellige seksuallovbrudd. 

Etter Høyesteretts syn var fengsel i fire år og tre måneder et riktig straffenivå for to tilfeller av slikking av en fire−fem år gammel jentes kjønnsorgan. Utgangspunktet burde være fengsel i rundt tre år for tre samleier med en lettere psykisk utviklingshemmet jente på 16 år. Straffen for ved planmessige søk å ha funnet frem til minst 500 overgrepsbilder av barn og for lagring av minst 38 bilder, burde isolert ligge på fengsel i seks måneder. 

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved overtredelse av straffeloven § 299 bokstav a jf. § 301 første ledd første punktum jf. andre ledd bokstav d, straffeloven § 295 og straffeloven § 311 første ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen