Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v.

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Matheson, Noer, Lindsetmo

Et ektepar ble begge dømt til fengsel i 75 dager for regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. 

Ekteparet hadde gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen i forbindelse med at au pairene søkte om opphold i Norge. Blant annet ga de ikke beskjed om at familien – i strid med regelverket – skulle ha mer enn én au pair av gangen. Heller ikke opplyste de at au pairene skulle arbeide flere timer enn tillatt. Ekteparet ble også dømt for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft ut over det som er tillatt. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens rettsanvendelse. 

Et vennepar av dem ble dømt til betinget fengsel i henholdsvis 30 og 18 dager. Ekteparet hadde gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen, noe som gjorde at den andre familien kunne ha mer enn én au pair av gangen. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen