Straff for unnlatelse av å levere registrering og omsetningsoppgaver på merverdiavgift til avgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 12. november 2019, HR-2019-2087-A, (sak nr. 19-061679STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Dommere: Indreberg, Bull, Ringnes, Arntzen, Thyness

En mann som var styreleder, daglig leder og innehaver av to merverdiavgiftspliktige foretak, hadde unnlatt å registrere foretakene i merverdiavgiftsregisteret, og han hadde heller ikke levert omsetningsoppgaver, til tross for at han hadde krevd inn merverdiavgift fra sine kunder. Dette hadde ledet til unndragelse av merverdiavgift på minst 840 000 kroner. Mannen var dømt i lagmannsretten etter å ha blitt frifunnet i tingretten. Høyesterett fastsatte fengselsstraffen til åtte måneder, som var noe mindre enn han var dømt til i lagmannsretten, i tillegg til rettighetstapet som han var dømt til i lagmannsretten.

Saken reiste også spørsmål om anvendelse av straffeloven 2005 på deler av avgiftsunndragelsene i det ene selskapet, der unnlatelsene av å levere omsetningsoppgaver gjaldt avgiftsterminer både før og etter ikrafttredelse av loven. Den nye loven innførte en ny bestemmelse om «grovt» skattesvik. Dette beror blant annet på unndradd beløp. Høyesterett kom til at man ikke kunne legge vekt på avgiftsbeløp som skulle ha vært innrapportert før ikrafttredelsen, ved vurderingen av om den nye bestemmelsen kunne anvendes.

Dommen gir veiledning om straffenivået ved merverdiavgiftsunndragelser og om forståelsen av straffeloven § 3 om straffelovgivningens anvendelse i tid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen