Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud, Falch, Høgetveit Berg

Saken gjelder straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri og særlig grovt skadeverk begått ved brannstiftelse på en hotellbygning. 

Høyesterett tok utgangspunkt i at lovbruddene gjaldt et tilfelle av brannstiftelse der gjenoppbyggingskostnaden var anslått til 93,7 millioner kroner. 

Straffutmålingen for forsikringsbedrageriet og skadeverket ble gjort under ett da det forelå idealkonkurrens. Høyesterett tok utgangspunkt i det grunnleggende forholdet – forsikringsbedrageriet – og skjerpet straffen siden skadeverket inngår direkte som en beskrivelse av forsikringsbedrageri. Det var også skjerpende at lovbruddene ble gjort sammen med en annen og var planlagt og gjennomført over tid. 

Høyesterett utmålte straffen for det grove forsikringsbedrageriet og det særlig grove skadeverket til fengsel i seks år. 

I tillegg kom forhold som den domfelte var dømt til ett års fengsel for i tingretten, men som ikke var anket. Samlet straff ble satt til fengsel i seks år og seks måneder, jf.straffeloven § 79 første ledd bokstav a. 

Dommen gir veiledning for straffutmålingen ved grove forsikringsbedrageri. 

Les hele avgjørelsen her

Til toppen