Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Dommere: Matningsdal, Normann, Ringnes, Bergh, Sæbø

Høyesterett forkastet anken over lagmannsrettens dom, hvor straffen for innførsel av ca. 29 kilo khat, som utgjør ca. 120 brukerdoser, ble satt til fengsel i 18 dager. Det var ikke grunnlag for samfunnsstraff. 

Et hovedspørsmål i saken var hva som normalt bør være den øvre grensen for å anvende betinget fengsel ved innførsel av khat. I påtalepraksis og avgjørelser fra ting- og lagmannsretten har det vært lagt til grunn en øvre grense på 20 kilo, som tilsvarer 80 brukerdoser. Ny kunnskap om khat viser at det er mer vanedannende enn tidligere antatt, og Høyesterett konkluderte med at det ikke er grunnlag for å heve grensen. 

Dommen redegjør for stoffet khat og dets medisinske og sosiale skadevirkninger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen