Straffutmåling ved kroppsskade

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1644-A, (sak nr. 19-66782STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Steinsvik

Lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i ett år og to måneder, hvorav fire måneder betinget. Høyesterett forkastet domfeltes anke, men forlenget prøvetiden fra to til tre år. 

Saken gjaldt voldsutøvelse utenfor et utested i Stavanger i september 2017. Fornærmede ble påført minst tre spark i tillegg til en rekke knyttneveslag mens han lå i fosterstilling på bakken. Han fikk en kraftig hjernerystelse og sliter fortsatt med svimmelhet. Ved straffutmålingen la Høyesterett blant annet vekt på at volden ble utøvd av to menn i fellesskap, at fornærmede var forsvarsløs, og at domfelte flere ganger tidligere var dømt for vold. 

Dommen gir veiledning om straffutmåling ved kroppsskade og om skjerpende omstendigheter etter straffeloven §§ 77 og 79.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen