Straffutmåling ved overtredelse av innreiseforbud etter utvisning

Høyesteretts dom 6. november 2019, HR-2019-2044-A, (sak nr. 19-103805STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Andreas Christiansen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Dommere: Møse, Matheson, Bergsjø, Thyness, Steinsvik

En 39 år gammel mann var i lagmannsretten dømt til fengsel i ni måneder for overtredelse av innreiseforbud etter utvisning, jf. utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 andre ledd.

Høyesterett tok utgangspunkt i de klare uttalelsene i lovforarbeidene om at normalstraffenivået for førstegangsbrudd på innreiseforbudet ikke skal være under fengsel i ett år. Formildende omstendigheter kan i en viss utstrekning vektlegges ved utmålingen, men adgangen til å gå under normalstraffenivået er snever.

Ved den konkrete vurderingen la Høyesterett til grunn at verken det aktverdige formålet med innreisen, utvisningsgrunnlaget eller domfeltes tilknytning til bostedslandet ga tilstrekkelig grunn til å fravike normalstraffenivået. Straffen ble derfor skjerpet til fengsel i ett år.

Avgjørelsen avklarer adgangen til å vektlegge formildende omstendigheter ved overtredelse av innreiseforbud etter utvisning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen