Tiltale for drapsforsøk

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Dommere: Bull, Falch, Østensen Berglund, Lindsetmo

Påtalemyndigheten hadde tatt ut tiltale for drapsforsøk, og lagmannsretten hadde frifunnet tiltalte fordi drapsforsett ikke var bevist. 

Høyesterett kom til at lagmannsretten skulle vurdert om det var grunnlag for i stedet å dømme tiltalte for forsøk på trusler. Retten ville i så fall ikke gå utenfor «det forholdet tiltalen gjelder», jf. straffeprosessloven § 38. Det var tale om å pådømme den samme handlingen under et mildere straffebud som ikke ivaretar vesentlig andre interesser. 

En dommer dissenterte og mente tiltalte i dette tilfellet ikke kan dømmes for forsøk på trusler.  

Dommen gir veiledning om når tiltalte kan dømmes for brudd på et annet straffebud enn tiltalen gjelder. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen