Anketillatelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-1001-U, (sak nr. 19-071399SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning,

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A (advokat Bente Mostad Tjugum), B (advokat Preben Henriksen)

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Lagmannsretten hadde anvendt tvistemålsloven § 36-10 tredje ledd bokstav c om «vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling» som grunnlag for å fremme anke over spørsmål om fosterhjemsplassering hos grandtante. 

Høyesteretts ankeutvalg bemerket at lagmannsretten ikke kan gi tillatelse etter denne bestemmelsen uten å angi hva det er ved tingrettens avgjørelse som utgjør slike «vesentlige svakheter». At tingrettens konklusjon avviker fra de sakkyndiges anbefaling og fra barnets ønske, er ikke i seg selv tilstrekkelig. 

Lagmannsretten hadde uansett adgang til å fremme anken etter tvistemålsloven § 36-10 tredje ledd bokstav d, idet det forelå utvidet tvang i form av redusert samvær, blant annet med grandtanten. Da begrunnelsen som var gitt, viste at retten uansett ville benyttet adgangen til å fremme anken etter denne bestemmelsen, ble anken forkastet. 

Avgjørelsen gir veiledning for lagmannsrettens saksbehandling ved anke i saker etter barnevernloven, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen