Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad)

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen