Dekning av kostnader til oversettelse av dokumenter i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2019, HR-2019-937-U, (sak nr. 19-062231SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning 

Erik Bryn Tvedt

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens beslutning om å ikke godkjenne krav fra advokat i barnevernssak om dekning av kostnader til oversettelse av diverse saksdokumenter fra norsk til portugisisk. 

Ankeutvalg var enig med lagmannsretten i at tvistelovforskriften § 14 i utgangspunktet ikke omfatter oversettelse av prosesskriv mv. fra norsk til partens språk. Det offentlige må imidlertid uansett dekke kostnadene til oversettelse når det er nødvendig for å oppfylle tvisteloven § 1-1, kravene til en rettferdig rettergang etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1, og for å sikre at bevisføringen gir et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. 

Avgjørelsen gir veiledning for det offentliges plikt til dekning av oversettelseskostnader i barnevernssaker. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen