Adgangen til å sette lagmannsretten med jordskiftelagdommer, jf. domstolloven § 12

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. juli 2019, HR-2019-1419-U, (sak nr. 19-080772SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Per Arve Amundsen) mot Reinbeitedistrikt X (advokat Knut Helge Hurum)

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen