Lagmannsrettens adgang til å fremme en sak til realitetsavgjørelse etter tvisteloven § 29-22 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. april 2019, HR-2019-725-U, (sak nr. 19-029999SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Trond Sivertsvik) mot B kommune (advokat Line Gulbrandsen)

Dommere: Øie, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen